تنظیماتی  که میخواهیم درباره آن ها صحبت کنیم در اختیار لیدر کلن ها و برخی از آن ها در اختیار وایس مسترها می باشد.

برای ورود به بخش تنظیمات کلن کافیست روی Clan  بزنید.

سپس وارد بخش مشخص شده روی تصویر بزنید:

در اینجا لول حداقل برای ورود به کلن را مشخص می کنید. اسم کلن را می توانید هر چند وقت یکبار عوض کنید. در قسمت تغییر زبان میتوایند برای کسانی که هنوز وارد کلن نشدند اطلاع بدهید که زبانی که در کلن صحبت می کنید کدام زبان می باشد. سه گزینه در وسط صفحه وجود دارد.

No Restrictions

در این حالت کلن شما بدون هیچ محدودیتی عضو می پذیرد. هرکسی که بخواهد وارد کلن بشود کافیست روی Join کلن شما کلیک کند.

Application request

در این حالت، اگر کسی بخواهد وارد کلن بشود ابتدا روی Join  کلن می زند و سپس منتظر می ماند که لیدر کلن یا وایس مستر ها درخواست عضویت آن را قبول کنند تا بتواند وارد کلن بشود.

Closed

در این حالت نیز کلن قفل هست و کسی نمی تواند وارد کلن بشود.