قسمت مولتی

حساسیت ژیروسکوپ

حساسیت استاندارد  بازی (حساسیت کل)

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ رد دات یا هلوگرافیک

حساسیت هنگام نشونه گیری

حساسیت هنگام استفاده از اسنایپ

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکتیکال

 

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۳x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۴x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۶x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۸x

 

حساسیت ژیروسکوپ هنگام شلیک

حساسیت استاندارد  بازی (حساسیت کل)

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ رد دات یا هلوگرافیک

حساسیت هنگام نشونه گیری

حساسیت هنگام استفاده از اسنایپ

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکتیکال

 

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۳x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۴x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۶x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۸x

 

قسمت بتل

حساسیت ژیروسکوپ

حساسیت استاندارد  بازی (حساسیت کل)

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ رد دات یا هلوگرافیک

حساسیت هنگام نشونه گیری

حساسیت هنگام استفاده از اسنایپ

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکتیکال

 

حساسیت سوم شخص شخص

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکنیکال ۳x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکنیکال ۴x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکنیکال ۶x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکنیکال ۸x

 

حساسیت ژیروسکوپ هنگام شلیک

 

حساسیت استاندارد  بازی (حساسیت کل)

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ رد دات یا هلوگرافیک

حساسیت هنگام نشونه گیری

حساسیت هنگام استفاده از اسنایپ

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکتیکال

 

حساسیت سوم شخص شخص

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکنیکال ۳x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکنیکال ۴x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکنیکال ۶x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکنیکال ۸x

حساسیت دید آزاد

 

قسمت زامبی

حساسیت ژیروسکوپ

حساسیت استاندارد  بازی (حساسیت کل)

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ رد دات یا هلوگرافیک

حساسیت هنگام نشونه گیری

حساسیت هنگام استفاده از اسنایپ

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکتیکال

 

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۳x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۴x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۶x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۸x

 

حساسیت ژیروسکوپ هنگام شلیک

حساسیت استاندارد  بازی (حساسیت کل)

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ رد دات یا هلوگرافیک

حساسیت هنگام نشونه گیری

حساسیت هنگام استفاده از اسنایپ

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ تکتیکال

 

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۳x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۴x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۶x

حساسیت هنگام استفاده از اسکوپ ۸x