حساسیت هایی که از قبل پک و ست شده است:

کم

متوسط

زیاد

شخصی سازی شده

 

حساسیت کنترل کننده

حساسیت (محور) افقی

حساسیت افقی نشونه گیری و بدون استفاده از اسکوپ

 

حساسیت افقی اسکوپ

حساسیت افقی هنگام استفاده از اسکوپ اسنایپ

 

حساسیت عمودی

حساسیت عمودی نشونه گیری و بدون استفاده از اسکوپ

 

حساسیت عمودی اسکوپ

حساسیت عمودی هنگام استفاده از اسکوپ اسنایپ