مولتی (MP)

LT: نشونه گیری

LB: عناصر تکنیکی (مثل سیستم تراپی و…)

Score Streaks 1: دکمه حرکت سمت چپ

Score Streaks 2: دکمه حرکت پایین

Score Streaks 3: دکمه حرکت سمت راست

Score Streaks 4: دکمه حرکت بالا

استیک چپ: حرکت

 

LB+RB:  Operator Skill (مثل شعله افکن، آناهیلاتور ، وار ماشین و…)

L: نقشه

R: تنظیمات

 

RT: شلیک

RB: عناصر کشنده (مانند نارنجک ها و…)

بالا: عوض کردن اسلحه

راست: خوابیدن یا نشستن

پایین: پریدن

چپ: عوض کردن خشاب

استیک راست: چرخیدن

 

بتل رویال (BR)

LT: نشونه گیری

LB: استفاده از مواد داروئی (مانند)

Score Streaks 1: دکمه حرکت سمت چپ

Score Streaks 2: دکمه حرکت پایین

Score Streaks 3: دکمه حرکت سمت راست

Score Streaks 4: دکمه حرکت بالا

استیک چپ: حرکت

 

LB+RB:  Operator Skill (مثل شعله افکن، آناهیلاتور ، وار ماشین و…)

L: نقشه

R: تنظیمات

 

RT: شلیک

RB: نارنجک

بالا: عوض کردن اسلحه

راست: خوابیدن یا نشستن

پایین: پریدن

چپ: عوض کردن خشاپ

استیک راست: چرخیدن

 

زامبی (ZB)

LT: نشونه گیری

LB: حمله با سلاح سرد

مهارت ها: دکمه حرکت بالا

استیک چپ: حرکت

 

LB+RB:  مهارت اسلحه

R: نقشه

 

RT: شلیک

RB: نارنجک

بالا: عوض کردن اسلحه

راست: خوابیدن یا نشستن

پایین: پریدن

چپ: عوض کردن خشاپ

استیک راست: چرخیدن