با استفاده از روش زیر می توانید به سادگی کی کاستوم روم بسازید.

ساخت کاستوم روم مولتی:

ترجمه تنظیمات روم:

Round Score Limit

محدودیت امتیاز ۲۰ راند

Time Limit

مهدودیت زمانی

Number of spectators allowed

تعداد مجاز اسپکت ها

Room password

رمز روم

Allow invite

اجازه اینوایت

Record

ضبط

 

More

بیشتر

Player Control

HP

میزان جون بازیکن

Energy Recovery Rate

نرخ ریکاوری انرژی (جون) بازیکن

Jump Height

میزان پرش

Limited Ammo

مهمات محدود

Limited Throwables

محدودیت چیز های پرتابی (مثل نارنجک و…)