درمورد بتل هرچی بگم کم گفتم. یک مد عالی با اون همه زیبایی و.. خب اگر بخوای حرفه ای بشی بهتره شروع کنی تنظیمات حرفه ای خودت بچینی تا هیچ کس نتونه مقابلت وایسه…

Loot Setting

تنظیمات لوت کردن

GLOBAL

Auto Loot

لوت کردن اتوماتیک

Medicines

دارویی

Armor Repair

تعمیر زره (تعداد لوت آرمور معمولی)

Advanced Armor Repair

تعمیر زره ادونس (تعداد لوت آرمور ادونس)

Kinetic Armor Overcharge

 

 

OPTIC

دوربین

انواع دوربین های اسلحه ها را میتوانید از این قسمت انتخاب کنیم.

 

LETHAL AND TACTICAL

المان های تکنیکی و کشنده

GRENADE

نارجک معمولی

SMOKE GRENADE

نارنجک دودزا

NOVA GAS

نوا گاز

FLASH BANG GRENADE

نارنجک فلش بنگ

CLUSTER GRENADE

نارنجک کلاستر(چنتایی )

SERIAL BOMB

بمب سریالی

 

MODS

مد ها

مشخص کردن مدهای مختلف برای کلاس های مختلف اسلحه ها.