افکت های بازی باعث واقعی و باحال تر شدن بازی میشه، البته ممکنه بازی شما را فانتزی هم بکنه. با افکت ها میشه رنگ خون حریف را عوض کرد، کیل افکت های جالب را برای گان های شما قرار دارد و خلاصه کلی خوش گذروند.

HIT EFFECTS

افکت های شلیک

EFFECTS STYLE

استایل افکت کشتن

CLASSIC FLASH

مدل فلش کلاسیک

ELECTRIC FLASH

مدل فلش الکتریکی

TACTICAL FLASH

مدل فلش تکنیکی

SCIENTIFIC RING

مدل حلقه علمی

BLOOD

خون

BATTLEFIELD SMOKE

مدل دود بتل فیلد

CLASSIC FLARE

مدل کلاسیک فشفشه

SCIENTIFIC HALO

مدل هاله نور علمی

TACTICAL EFFECT

مدل تکنیکی

HIT EFFECTS ZOOM AS THE DISTANCE CHANGES.

زوم افکت های کشتن با توجه به فاصله تغییر کند.

EFFECTS COLOR

رنگ افکت

 

GET -HIT HINT

هشدار دهنده دمیج وارد شده به شما

 

COLOR OF GET-HIT HINT

رنگ هشدار دهنده دمیج وارد شده به شما

 

CAMERA SHAKE SETTING

تنظیمات تکان خوردن دوربین

EXPLOSION SHAKE

تکان خوردن دوربین در هنگام انفجار

HIT EFFECTS

افکت های شلیک

EFFECTS STYLE

استایل افکت کشتن

CLASSIC FLASH

مدل فلش کلاسیک

ELECTRIC FLASH

مدل فلش الکتریکی

TACTICAL FLASH

مدل فلش تکنیکی

SCIENTIFIC RING

مدل حلقه علمی

BLOOD

خون

BATTLEFIELD SMOKE

مدل دود بتل فیلد

CLASSIC FLARE

مدل کلاسیک فشفشه

SCIENTIFIC HALO

مدل هاله نور علمی

TACTICAL EFFECT

مدل تکنیکی

HIT EFFECTS ZOOM AS THE DISTANCE CHANGES.

زوم افکت های کشتن با توجه به فاصله تغییر کند.

EFFECTS COLOR

رنگ افکت

 

GET -HIT HINT

هشدار دهنده دمیج وارد شده به شما

 

COLOR OF GET-HIT HINT

رنگ هشدار دهنده دمیج وارد شده به شما

 

CAMERA SHAKE SETTING

تنظیمات تکان خوردن دوربین

EXPLOSION SHAKE

تکان خوردن دوربین در هنگام انفجار