صدا های بازی، میکروفن ها، ویس چت ها و قطع و وصل صدای های مختلف بازی، در این صفحه بررسی می شود.

 

Master Volume

صدای اصلی

UI Volume

صدای محیط

SFX Volume

صدای افکت ها

Music Volume

صدای پس زمینه بازی

Voice Chat

صدای ویس چت

Microphone

میکروفن

Ambient Voice

صدای محیط

Team Voice Volume

صدای ویس تیم

 

Voice Over language

English

انگلیسی