مدال های افتخار در منوی پروفایل قسمت  دستاوردها (Achievements) قرار دارد.

انواع مدال های بازی:

Nuclear Killer :

برای کشتن دشمنان از بمب هسته ای استفاده کنید.

Ultimate Terminator:

بمب هسته ای را فعال کنید.

Brutal :

بدون اینکه کشته شوید ۲۵ دشمن را بکشید.

Relentless :

بدون اینکه کشته شوید ۲۰ دشمن را بکشید.

Ruthless :

بدون اینکه کشته شوید ۱۵ دشمن را بکشید.

Merciless :

بدون اینکه کشته شوید ۱۰ دشمن را بکشید.

Bloodthirsty :

بدون اینکه کشته شوید ۵ دشمن را بکشید.

Berserker :

بدون اینکه کشته شوید ۳ دشمن را بکشید.

Super Kill :

در مدت زمان کوتاه ۶ دشمن را به قتل برسانید.

Frenzy Kill :

در مدت زمان کوتاه ۵ دشمن را به قتل برسانید.

Fury Kill :

در مدت زمان کوتاه ۴ دشمن را به قتل برسانید.

Triple Kill :

در مدت زمان کوتاه ۳ دشمن را به قتل برسانید.

Double Kill :

در مدت زمان کوتاه ۲ دشمن را به قتل برسانید.

Collateral :

با یک شلیک دشمنان متعددی را بکشید.

Sentry Gun : Scrapped

دشمن را نابود کنید.

Kingslayer :

دشمنی که بالاترین امتیاز را دارد بکشید.

Comeback :

بعد از اینکه ۳ بار یا بیشتر کشته شدید یک دشمن را بکشید.

First Blood :

اولین کیل را در مسابقه MP بدست آورید.

Back Stabber :

دشمن را از پشت با اسلحه melee بکشید.

Fury Kill :

در مدت زمان کوتاه ۴ دشمن را به قتل برسانید.

Triple Kill :

در مدت زمان کوتاه ۳ دشمن را به قتل برسانید.

Double Kill :

در مدت زمان کوتاه ۲ دشمن را به قتل برسانید.

Collateral :

با یک شلیک دشمنان متعددی را بکشید.

Sentry Gun : Scrapped

دشمن را نابود کنید.

Kingslayer :

دشمنی که بالاترین امتیاز را دارد بکشید.

Comeback :

بعد از اینکه ۳ بار یا بیشتر کشته شدید یک دشمن را بکشید.

First Blood :

اولین کیل را در مسابقه MP بدست آورید.

Back Stabber :

دشمن را از پشت با اسلحه melee بکشید.

Sweep The Board :

با بیش از ۱۰ کیل در یک بازی پیروز شوید.

Getting Good At This :

یک بازی با تعداد کیل بین ۵ تا ۹ برنده شوید.

Gun Master :

بیش از ۸ نفر را بکشید.

Damage Dealer :

در یک مسابقه بیش از ۵۰۰ Damage وارد کنید.

Edge Out :

در یک بازی با تعداد کمتر از ۴ کیل پیروز شوید.

Eagle Eye :

بدون استفاده از Scope دشمن را از فاصله بیش از ۷۵ متر بکشید.

Marathon :

بیش از ۲۰۰۰ متر را بدوید.

Medic :

بیش از ۲۰۰ HP را بازیابی کنید.

Lady Luck :

حداقل ۵ آیتم کمیاب را انتخاب کنید.

Optometrist Visit :

سلاح با دقت کمتر از ۳۰ درصد انتخاب کنید.

Nuclear :

بدون اینکه کشته شوید ۳۰ دشمن را بکشید.

Kill Chain :

بیش از ۸ دشمن را در مدت زمان کوتاهی از یکدیگر بکشید.

Ultra Kill :

در مدت زمان کوتاه ۸ دشمن را بکشید.

Unstoppable :

بعد از ۳۰ کیل به ازای هر کیل جایزه بگیرید.

Mega Kill :

در مدت زمان کوتاه ۷ دشمن را بکشید.

Popcorn :

با یک نارنجک ۲ یا چند دشمن را بکشید.

: Giant Killer

Vtol دشمن را نابود کند.

Rejected :

پهباد Hunter killer دشمن را نابود کنید.

: Fuzz Buster

Counter-UAV  دشمن را نابود کنید.

Blackout :

پهباد دشمن را نابود کنید.

Prop Hunter :

بعد از اولین کیل در مسابقه یک نفر را بکشید.

First Kill :

اولین POP Kill مسابقه.

Deadshot :

تعداد ۵ دشمن یا بیشتر را با هدشات بکشید.

Road Rage :

بیش از ۴ دشمن را با وسیله نقلیه بکشید.

Melee Master :

بیش از ۴ دشمن را با اسلحه melee بکشید.

Good Aim :

بیش از ۲ دشمن را با نارنجک بکشید.

I am Back :

بیش از ۴ دشمن را با شاتگان بکشید.

Worm :

بیش از ۱۸۰ ثانیه دراز کش بمانید.

Floater :

بیش از ۵۰۰ متر شنا کنید.

Never Give Up :

بیش از ۳ بار زمین گیر شوید.

Born To Win :

یک مسابقه Duo یا Squad را با ۰ کیل برنده شوید.

Pacifist :

با ۰ کیل در ۱۰ نفر برتر قرار بگیرید.

Life Saver :

چهار بار یا بیشتر هم تیمی هایتان را احیا کنید.

Fully Armed :

مجهز به بالاترین سطح زره و اتچمنت سلاح شوید.

War Reporter :

برای مدت طولانی بدون آسیب ، بدون بهبود ، بدون احیا و بدون کشتن بمانید.

Blindman :

یک بازی را با سلاح با کمتر از ۱۰درصد دقت تمام کنید.

Spicy Landing :

کمتر از ۱۲۰ ثانیه پس از فرود آمدن کشته شوید.

Mistakes Were Made :

به زندگی پس از مرگ خوش آمدید.

My Back Hurts :

بیشترین آسیب را در یک گروه ایجاد کنید.

باتشکر از تماشای شما ارسلان اکبری